home

Demerath
Platt

Fréa òm Dóref


Frau Mayer aus dem Unterdorf berichtet über frühere Zeit.

Von Lehrer Heinz Schmitz aufgeschrieben im Jahre 1962.
Als Tagelöhnerin in der Kartoffelernte
Wònn et Bègglòòk jelòut hòt, sèima at ówwe óp dem Längat jange nò'm Winkela Hóff Schrumpere òusdóón. Un dòò hòmma de Daach krischt nèinzésch Pännég. Zwòò Schiaze kunnt ma kééfe dòòfia, de Mééta fia finefzesch Pännég. 'N dòò hòmma jeschafft bós métdaachs. Un dòò wót Fèija jemaach un de Kaffi jekòòcht ób dem Fòld. Daan jóónkt et wéa òn de Arbet bòs òòwens, dat et Bègglòòk jelòut hòt.
Wirtschaftlicher Fortschritt
De Lèit jóóngen ònt Dóref drääsche. Dòò wòare jòò at Lèit, die néémes hatte fia se hòlefe. Daan sèin se bèi die Lèit jange fia finef Schrósche, unn wat òs daat ewèile, nét? Oojéé jòò, wat hòt daat sésch jeännat! Oo, esch sòòn esu dèck: Wònn mèi Schwijavatta nòu éés wéakääm, dat dèè sääsch, wat mia elèi òm Hòus at jemaach hòòn! Oo, lééwa Jótt òm Himmel, wat sóll dèè sòòn? Wat hònn se hèiwel at lòòhònne dèè Staal jemaach. 'Tjanz Hòus hòn se annésch jemaach, nét? Oojéé, Oojéé, wat sóll dèè sòòn? Dat wòa en arm Wält, dia! Wèil òs jòò óch kéén arm Mänsch mie.
Brand
Éémóól rééf mèi Schruußmótta: "Mattes, dèmm Klòòs sèi Hòus brännt!" Dat woa en Wéatschaft (Arbeit) jewèèßt. Un dòò móóßten die Lèit all hòlefe. Duu woa kéén Waaßaléédung. En Rèi Ééma jóóng ròòf un die anna Rèi jóóng róp mòt Waaßa von da Baach hèa. Mèi Vatta un Schdólle Mattes hòn óp dem Striedaach jehutscht un Waaßa dróp jeschótt.
Die Dorfgemeinschaft hilft beim Hausbau
'Tjans Dóref hòt jehólef, wie mia die Schèia jebòut hòòn. Dòò hòt et janz Dóref jehóllef. Pòa Maan nét. Sóss hòt et janz Dóref jehólef. 'Tjanns Dóref.

[Die Schreibeise wurde an die hier benutzte angepasst, s. Hinweise.]