home

Demerath
Platt

Hòut maache ma Hei


Héé, schtie óp! Et òs véa Òua mórjens.
Ma wélle mäe jòòn, éa de Sunn se warem schèint.
Hóll dèin Sääns mòt. Òs se óch jóót jeklòòpt?
Et Schlòòtafaaß mòt dem Schlèifstéén vajèaße ma óch net.
Un dóó de Kaap òòn, daat òs jóót jäänt de Hétzt.
Et Schraaß òs nòch janz fischt, et ós lischt se mäe.
Wéile haale ma óós drònn, et jéet flótt firre, ééne Mòdde nò dem annere.
Ma hònn et at baal. Ésch mäe rééd, dòu kanns et Schraaß at usenanna sprééde.

Wat òs daat en Hétzt!
Komm, ma trinken en Schluck uß dèmm Bééréschjé.
Daan säätz ma óós en Stréésch nèwa de Baach òn de Schèdde.

Hòut drèit et òwwa jóót!
Ma hólle wèile de Rèache un wännen et Hei, dat die anna Sèit óch drèi jétt.
Himmel Dunna Knéédel, wat die schèll Mécke stèache!
Et jét bestimmt noch e Jewitta.
Sèiste, lò hònne kitt et at janz schwatz.
Wèile òwwa flótt dat Hei jehòust. Un maach die Hòuste net se kléén!
Un daan maache ma óós héém, éa ma dursch naaß sèin.

Heuernte

Jótt sèi Dank, et hòt net vill jeräänt! Un wèile schèint de Sun at wéa.
Da wèare ma òm bäsde jelèich jòòn un et Hei wéa sprééde.
Mie wie zwòò Stunne bròucht et nét mi, daan òs et drèi.

Nòu lòòßt óós séén, dat ma det Hei òn de Schèia kréén!
Spannt de Kéé òòn, ma hònn en halef Stunn se farre.
Et ééscht móóß wèile nòch bèijemaach jèèn.
Maacht róésch déck Mòdde von zwòò Sèite, da kann èsch flótta óplòdde.
Lòßt die Kéé noch jèt wééde udda iddereje.
Jank dòu óp de Wòòn, die Vélka sólle kämme, dan dòuat et net lang.
Nòu nòch de Wissbóóm ówwe dróp un mòt dem Heibänna fastjedräät!
Fòit jóó, et jéét héém.
Wònn ma òn da Schèia sèin, kann et rääne wie et wéll!